Jan Krielskool  
  vir leerders met spesiale onderwysbehoeftes  
  (primêre gestremdhede sluit in: spesifieke leergestremdheid, fisiese gestremdheid, aandagafleibaarheid en hiperaktiwiteit, matige gesiggestremdheid, gehoorgestremdes met verbale kommunikasie, serebraalgestremheid, epilepsie en hoog funksionerende leerders op die outistiese spektrum).  
     
  Klik hier vir Afrikaanse Webtuiste  
     
     
  Jan Kriel School  
  for learners with special educational needs  
  (primary disabilities include: specific learning disability, physical disability, attention deficit disorder and hyperactivity, moderate visual impairment, learners with hearing impairment with verbal communication, cerebral palsy, epilepsy and high functioning learners on the autistic spectrum).  
     
  Click here for English Website  
  Kontakbesonderhede:
Contact Details:  
  Jan Krielskool, Posbus 17, KUILSRIVIER, 7579 Jan Kriel School, PO Box 17, KUILSRIVIER, 7579  
       
 
Telefoon: 021 903 1108 /9
Faks: 021 903 1220
E-pos: jks@jankriel.co.za
Telephone: 021 903 1108 /9
Fax: 021 903 1220
E-mail: jks@jankriel.co.za
 
   
Adverteer hier:
Vir meer besonderhede
kontak
Mariet Oosthuysen by
021 903 1108
 
   
Advertise here:
For more information
contact
Mariet Oosthuysen or
021 903 1108
 
   
Adverteer hier:
Vir meer besonderhede
kontak
Mariet Oosthuysen by
021 903 1108
 
   
Advertise here:
For more information
contact
Mariet Oosthuysen or
021 903 1108
 
visit us on Facebook