Geskiedenis, Visie, Missie

Geskiedenis:

Hierdie sentrum van uitnemendheid vir die onderrig en opleiding van leerders met spesiale onderwysbehoeftes het ‘n baie nederige ontstaan gehad. Ds. Kriel is elf jaar na die dood van hulle 16-jarige seun, Jan, wat aan epilepsie gely het, as voorsitter van die Algemene Komitee van 14 verkies. Hulle het die ou pastorie in Kuilsrivier in 1936 van die NGK gekoop, nadat besluit is dat die onderrig van die kinders van die Jan Kriel Tehuis en Skool voortaan onder die Departement van Onderwys sal ressorteer.
Mevrou Kriel se toewyding en onvermoeide harde werk het tot die amptelike inwyding van die instansie op 4 Mei 1937 gelei. Sy was ‘n merkwaardige vrou wat mense van oor die land heen deur haar geloof en passie aangespoor het om by die saak van die kinders van Jan Krielskool betrokke te raak. Fondse was broodnodig om personeel aan te stel, geboue in te rig en ook die groeiende aantal kinders te versorg. In 1939 koop hulle landbou grond aan en die seuns neem hul intrek in die koeistalle terwyl die perdestalle vir die Nuwe Skool ingerig word.
In 1942 neem die NGK die bestuur van die instansie oor en ontstaan die samewerking tussen die Onderwysdepartement en die Jan Kriel-Instituut, soos dit vandag bekend staan. Hieruit volg die stelselmatige ontwikkeling van infrastruktuur en die uitbreiding van ondersteuningstrukture, wat tans aan ongeveer 550 leerders geleenthede bied.
Gespesialiseerde onderrig en kundigheid sal altyd duur wees, maar na meer as 80 jaar glo ons steeds onwrikbaar in die waarde daarvan. ‘n Kind wat hierheen verwys word sal nie weens finansiële onvermoë of geloofsoortuiging weggewys word nie.

Visie:

Ons ontwikkel potensiaal: Waar leerders met leerhindernisse bemagtig word vir die toekoms.

Missie:

 

Om ons visie uit te leef deur:  

 • vennootskappe binne die skoolgemeenskap te vestig en instand te hou in die beste belang van die leerder
 • ‘n waardegedrewe benadering tot onderrig te bevorder
 • elke leerder, volgens sy unieke behoeftes, holisties te onderrig en te ondersteun
 • ‘n veilige en geborge skoolomgewing te skep

 

Ons kernwaardes sluit in:

 • Hardwerkendheid
 • Gehoorsaamheid
 • Respek
 • Verantwoordelikheid
 • Eenheid
 • Regverdigheid
 • Eerlikheid
 • Omgee
 • Burgerskap
 • Betroubaarheid
 • Medemenslikheid