SPRAAKTAAL- EN GEHOORTERAPIE / OUDIOLOGIE

Spraaktaal- en gehoor terapeute en oudioloë werk binne die multiprofessionele span op ‘n geïntegreerde wyse aan leerders se kommunikasie-, denk- en taalvaardighede. Leerders met ‘n agterstand of ‘n afwyking in spraak-, taal-, denk- of kommunikasievaardighede word na bepaling van die aard en omvang van hulle uitdagings individueel, in kleingroep- of klasgroepterapie, gesien.

Leerders met uitdagings ten opsigte van kommunikasie het tipies die volgende diagnose:

  • Spesifieke leergestremdheid.
  • Spesifieke taalleergestremdheid (beduidende agterstande in taalontwikkeling wat begrip en/of verbale uitdrukking, lees, spel en/of geskrewe taal insluit).
  • Verbale ontwikkelingsapraksie, disartrie, artikulasie en/of fonologiese afwykings.
  • Vlotheid en hakkelprobleme.
  • Outisme en/of Asperger Sindroom, gehoorgestremdheid asook sentrale ouditiewe prosesserings-afwyking.

Intervensie vir bogenoemde kommunikasie-uitdagings word in noue samewerking met die klasonderwyser uitgevoer en is beskikbaar vir leerders vanaf Graad R tot Graad 12. Die inhoud en materiaal wat tydens intervensie gebruik word, sluit ten nouste by die CAPS-kurrikulum om oordrag, veralgemening en fasilitering van aangeleerde konsepte, woordeskat, asook denkprosesse vas te lê.

Leerders se gehoor word gemonitor, gesif en getoets om te verseker dat leerders oor optimale gehoor beskik vir effektiewe leer. Leerders met reeds gediagnoseerde gehoorverliese se gehoorstatus word aan die ouers gekommunikeer deur middel van ouer-onderhoude, telefonies of per e-pos.

Leerders met middeloorprobleme se gehoor- en middeloor-status word evalueer vir gepaste verwysing na ‘n mediese praktisyn vir diagnose en behandeling.

Verder word ouers en leerders as medelede van die multiprofessionele span ondersteun om spesifieke toestande en relevante uitdagings te verstaan en te hanteer deur inligting deur te gee.