SPRAAKTAAL- EN GEHOORTERAPIE / OUDIOLOGIE

Spraaktaal- en gehoor terapeute en oudioloë werk binne die multiprofessionele span op ‘n geïntegreerde wyse aan leerders se kommunikasie-, denk- en taalvaardighede. Leerders met ‘n agterstand of ‘n afwyking in spraak-, taal-, denk- of kommunikasievaardighede word na bepaling van die aard en omvang van hulle uitdagings indiwidueel, in kleingroep- of klasgroepterapie, of ‘n kombinasie van hierdie groeperings, gesien.

Leerders met uitdagings ten opsigte van kommunikasie het tipies die volgende diagnose:

  • Spesifieke leergestremdheid.
  • Spesifieke taalleergestremdheid (beduidende agterstande in taalontwikkeling wat begrip en/of verbale ekspressie, lees, spel en/of geskrewe taal insluit).
  • Verbale ontwikkelingsapraksie, disartrie, artikulasie en/of fonologiese afwykings.
  • Vlotheid en hakkelprobleme.
  • Outistiese spektrum afwyking, gehoorgestremdheid asook sentrale ouditiewe prosesserings-afwyking.

Intervensie vir bogenoemde kommunikasie-uitdagings word in noue samewerking met die klasonderwyser uitgevoer en is beskikbaar vir leerders vanaf Graad R tot Graad 12. Die inhoud en materiaal wat tydens intervensie gebruik word sluit ten nouste by die CAPS-kurrikulum aan ten einde die oordrag, veralgemening en fasilitering van aangeleerde konsepte, woordeskat, denkprosesse asook die vergemakliking van vakinhoud.

Leerders se gehoor word gemonitor, gesif en getoets om te verseker dat leerders oor optimale gehoor beskik vir effektiewe leer. Leerders met reeds gediagnoseerde gehoorverliese se gehoorstatus word aan die ouers gekommunikeer deur middel an ouer-onderhoude, persoonlike kontak per e-pos of telefoon asook ouer-inligting-aande.

Leerders met middeloorprobleme se gehoor- en middeloor-status word evalueer vir gepaste verwysing na ‘n mediese praktisyn vir diagnose en behandeling.

Verder word ouers en leerders as medelede van die multiprofessionele span ondersteun om spesifieke toestande en relevante uitdagings te verstaan en te hanteer deur inligting deur te gee tydens ouer-onderhoude, persoonlike kontak per e-pos of telefoon en ouer-inligting-aande.