Arbeidsterapie

Die arbeidsterapeute werksaam by Jan Krielskool lewer dienste aan leerders van Graad R tot 12. As lid van die multi-dissiplinêre span, streef die arbeidsterapeut na ‘n holistiese benadering tot terapie.
Arbeidsterapie by Jan Krielskool is gemik op die ontwikkeling van potensiaal van leerders met fisieke-, ontwikkelings- en/of leeragterstande deur deelname aan doelgerigte, gegradeerde aktiwiteite, aanpassing van apparaat of metodes en die bevordering van voorloper-werksvaardighede om leerders in staat te stel om alledaagse aktiwiteite onafhanklik uit te voer en om aan skoolaktiwiteite (akademies, sport en kultuur) deel te neem.

Graad R – 3

Die behoefte aan terapie word deur middel van relevante assesserings bepaal en op grond daarvan word leerders betrek by terapeutiese intervensieprogramme wat tydens individuele-, kleingroep- en of klasgroepterapiesessies plaasvind.

Die doel van arbeidsterapie is die bevordering van funksionering ten opsigte van selfsorgaktiwiteite, akademiese ontwikkeling en aspekte van spel wat bydra tot algemene ontwikkeling en leer.

Die volgende komponente word aangespreek in terapie:

3

Sensories-motoriese komponente met die fokus op sensoriese integrasie, -prosessering en -disfunksie om alledaagse funksionering te bevorder. 

3

Komponente van posturale kontrole met die fokus op die effek van spiertonus, krag, stabiliteit en koördinasie vir ontwikkeling en leer.

3

Motoriese vaardighede en veral die bevordering van grof- en fyn motoriese vaardighede wat benodig word om alledaagse aktiwiteite te verrig.

3

Visuele persepsie waartydens die basiese boustene wat benodig word vir optimale begrip en leer bevorder word.

3

Hulpmiddels vir die fasilitering van onafhanklike en/of effektiewe funksie.

Graad 4 – 6

In IF word leerders individueel of in groeps- of klasverband by Arbeidsterapie ingeskakel. Die doel van terapie is om die leerder in staat te stel om sy/haar visueel perseptuele en fyn motoriese vaardighede asook sensoriese modulasie maksimaal te ontwikkel en op funksionele vlak toe te pas.

Graad 7 – 12

As gevolg van die groot aantal leerders in die hoërskool word arbeidsterapiedienste slegs aan geselekteerde leerders gebied.

Arbeidsterapie in hierdie afdeling word op individuele en/of in kleingroepsverband aan leerders gebied en het die volgende ten doel:

3

Fasilitering en ondersteuning van die leerproses deur die ontwikkeling van uitvoerende funksies om die leerder in staat te stel om toegang tot die kurrikulum te verkry en volgens sy/haar potensiaal te presteer.

3

Monitor in samewerking met die fisioterapeute die optimale posisionering van rolstoel gebruikers om sekondêre komplikasies te voorkom.

3

Aanpassing van metodes of apparaat om die deelname en akkommodasie van fisies gestremde leerders in akademiese en praktiese klasse asook in ander skoolaktiwiteite te fasiliteer.

3

Ontwikkeling van voorloperwerksvermoëns en –vaardighede sodat realistiese toekomsbeplanning en -voorbereiding vir naskoolse opleiding of werksplasing gedoen kan word.

Na Graad 12:

Sporadiese opvolg van oudleerders om hulle te ondersteun ten opsigte van plasing in geskikte tersiêre opleidingsinstansies, werksomgewings, en leerderskappe.

Studente-opleiding:

Vierdejaar arbeidsterapiestudente van die Universiteit van Stellenbosch word by Jan Krielskool geplaas om ‘n deel van hul praktiese opleiding onder toesig van die terapeute in diens van die skool te voltooi.