SAALO

Sentrum vir Alternatiewe Assessering en Leer-Ondersteuning:

Leerondersteuning en alternatiewe assesseringsmetodes / omseilingstegnieke is beskikbaar by Jan Krielskool.

Leerders wat ekstra ondersteuning of hulp met hul studies of sekere assesseringstake benodig word deur opvoeders geïdentifiseer en aangemeld vir individuele hulp gerig op die spesifieke behoefte.

‘n Leerondersteuners-komitee wat bestaan uit sielkundiges, terapeute en opvoeders vergader op ‘n gereelde basis om leerders wat geïdentifiseer is met ‘n behoefte vir leerondersteuning by die korrekte ondersteuner te plaas. Dit kan ‘n klashulp, arbeidsterapeut, taal- en spraakterapeut of kundige ten opsigte van alternatiewe assessering insluit, na gelang van die leerder se behoeftes.

Elke leerder wat tot Jan Krielskool toegelaat word, word deur die multi-professionele span geassesseer om ‘n ondersteuningsplan en ‘n individuele onderrigplan volgens die leerder se behoeftes te ontwikkel. Vir meer inligting oor wat so ‘n plan mag insluit, kliek hier.

Oudioleer:

Sommige leerders ondervind ernstige leesprobleme en funksioneer beter wanneer leesmateriaal in ouditiewe formaat aangebied word. Vir hierdie leerders word klanklêers deur middel van die rekenaar voorberei en geplaas na ‘n geskikte apparaat (bv. MP3-speler) sodat die leerder daarna kan luister. Alle studiemateriaal en vraestelle, ook die finale vraestelle van Graad 12 word op hierdie wyse voorberei.

Transkribering:

Leerders wat ernstige probleme met skryf ondervind word bygestaan deur ‘n spesiaal-opgeleide transkribeerder wat antwoorde verbatim neerskryf. Hierdie metode word gedurende die kwartaal vir alle assesseringstake sowel as gedurende die eksamen (insluitend die finale eksamen van Graad 12) gebruik.

Alle lesers en transkribeerders wat betrokke is by formele assesseringstake, (bv. toetse en eksamens), moet ‘n gestandaardiseerde opleiding ondergaan ten einde die nodige sertifikaat vanaf die WKOD te bekom. Opleidingswerkswinkels word deur die Jan Krielskool Bronnesentrum in samewerking met WKOD aangebied.

Learning Access Suite:

Hierdie is ‘n rekenaargebaseerde program met, onder andere, ‘n stemherkenningskomponent en ‘n skermleser. Leerders wat hierby sal baatvind word opgelei in die gebruik van die program om hulle by te staan met lees- en skryfprobleme. Werk kan vir die rekenaar gedikteer word, wat dit dan uittik. Leesstof kan ingeskandeer word en dan met behulp van die skermleser gelees word. Hierdie sagteware is ongelukkig slegs in Engels beskikbaar en leerders moet opgelei word om dit te gebruik. Tog is dit ‘n lewenslange vaardigheid wat leerders met skriftelike kommunikasieprobleme deurlopend sal baat.

Struktuurhulp:

Leerders met ATHV sukkel dikwels om hul lewensruimte te organiseer, veral gedurende stresvolle situasies soos eksamens. Hierdie leerders skryf in spesiale lokale in kleiner groepe onder toesig van ‘n opsiener wat hulle ook bystaan met die organisering van vraag- en antwoordstelle.

Navrae:


E-pos adres: saalo@jankriel.co.za