SAALO

SENTRUM VIR ASSESSERINGSAKKOMMODASIES EN LEERONDERSTEUNING:

Leerondersteuning en assesseringsakkommodasies (AA) is beskikbaar by Jan Krielskool.
Leerders wat ekstra ondersteuning of hulp met hul studies of –formele assesseringstake benodig word deur opvoeders geïdentifiseer en aangemeld vir individuele hulp gerig op die spesifieke behoefte.
‘n Leerondersteuners-komitee wat bestaan uit sielkundiges, terapeute en opvoeders vergader op ‘n gereelde basis om leerders wat geïdentifiseer is met ‘n behoefte vir leerondersteuning en AA by die korrekte ondersteuner te plaas. Dit kan ‘n klashulp, arbeidsterapeut , spraak- en taalterapeut of kundige ten opsigte van AA insluit, na gelang van die leerder se behoeftes.
Elke leerder wat tot Jan Krielskool toegelaat word, word deur die multi-professionele span geassesseer om ‘n individuele ondersteuning- en onderrigplan (IOP) volgens die leerder se behoeftes te ontwikkel. Aanbevelings vir AA’s word op die IOP ingesluit nadat dit aan die Onderwysdepartement voorgelê is vir goedkeuring. AA aanbevelings kan die volgende insluit:

Oudioleer:

Sommige leerders ondervind ernstige leesprobleme en funksioneer beter wanneer leesmateriaal in ouditiewe formaat aangebied word. Vir hierdie leerders word klanklêers voorberei en geplaas op ‘n geskikte apparaat sodat die leerder daarna kan luister.

VOORLEES EN/OF SKRYF:

Voorlees en skryf is afsonderlike akkommodasies en kan as ‘n enkele akkommodasie of in kombinasie aanbeveel word. Leerders wat ernstige probleme met lees en/of skryf ondervind word bygestaan deur ‘n opgeleide transkribeerder wat die teks voorlees en/of antwoorde verbatim neerskryf. Hierdie metodes word gedurende die kwartaal, toetsreekse en eksamens vir alle assesseringstake (insluitend die Nasionale Senior Sertifikaat-eksamen) gebruik.

Alle lesers en transkribeerders wat betrokke is by formele assesseringstake, (bv. toetse en eksamens), moet ‘n gestandaardiseerde opleiding ondergaan ten einde die nodige sertifikaat vanaf die WKOD te bekom. Opleidingswerkswinkels word deur die Jan Krielskool Bronnesentrum in samewerking met die WKOD aangebied.

REKENAAR (teks-na-stem) :

Hierdie is ondersteunende tegnologie wat digitale teks hardop lees. Leesstof kan ingeskandeer word en dan met behulp van die skermleser gelees word. Die sagteware vir die skermleser is in Afrikaans en Engels beskikbaar. Leerders word opgelei om dit te gebruik

REKENAAR (stem-na-teks) :

Stem-na-teks verwys na ondersteunende tegnologie wat die menslike stem in teks omskakel. Werk kan vir die rekenaar gedikteer word, wat dit dan uittik. Ongelukkig is die sagteware vir die stemherkenningskomponent wat tans goedgekeur is vir gebruik tydens die Nasionale Senior Sertifikaat eksamen slegs in Engels beskikbaar.

REKENAAR (tik):

Leerders wat probleme ondervind met onleesbare handskrif, stadige skryftempo, koördinasie probleme of fisiese gestremdheid, kan van ‘n rekenaar gebruik maak om hul antwoorde te tik, in plaas van om te skryf.

EXAM PEN:

Die Exam Pen is ‘n draagbare skandeerpen wat gedrukte teks hardop lees. Die sagteware is slegs in Engels beskikbaar.

ADDISIONELE TYD:

‘n Leerder wat leerhindernisse ondervind is geregtig op addisionele tyd om hom/haar in staat te stel om ‘n ware weergawe van sy/haar kennis te gee.

Struktuurhulp (“prompter/planner”):

Leerders met leerhindernisse sukkel dikwels om hul werksruimte te organiseer, veral gedurende stresvolle situasies soos toetse en eksamens. Hierdie leerders skryf in aparte lokale in kleiner groepe met ‘n toesighouer wat hulle ook bystaan met die organisering van vraestelle.

Daar is meer akkommodasies wat oorweeg kan word in gevalle waar ‘n leerder se leerhindernisse dit vereis.

Navrae:


E-pos adres: saalo@jankriel.co.za