Sielkunde

Jan Krielskool het tans drie sielkundiges wat dienste aan die leerders, personeel en ouers lewer.

Die Inklusiewe Onderwys (IO) sielkundige werk saam met ‘n arbeids- en spraak-en-taal terapeut om dienste aan sowat 200 leerders op Jan Krielskool se waglys te lewer. Die ander twee sielkundiges werk voltyds by die skool.

Sielkundige dienste binne die skool sluit die volgende in:

3

Die ontvang en verwerking van aansoeke wat deur die verskeie WKOD distrikskantore aan die skool gestuur word ter voorbereiding vir ‘n kwartaallikse plasingsvergadering saam met die WKOD siftingskomitee om besluite te neem rakende die aansoeke.

3

Psigometriese assessering van leerders waar nodig.

3

Hantering van navrae rakende die toelatingskriteria en aansoekprosedure vir plasing van ‘n leerder in ‘n spesiale skool soos Jan Kriel.

3

Netwerk met ander professionele persone buite die skool (bv. psigiaters, pediaters en maatskaplike dienste).

3

Betrokke by die motivering vir en koördinering van vakveranderings.

3

Korttermyn emosionele en psigo-sosiale ondersteuning aan leerders asook ouerleiding aan ouers. Leerders en gesinne word verwys na privaat sielkundiges indien langer termyn terapie benodig word.

3

Bestuur van die databasis van leerders wat kandidate is, maar nie geplaas kan word nie.

3

Koördinering van leerderbesprekings asook besprekings van aansoeke vir die toestaan van assesserings-akkommodasies deur die multidissiplinêre span van Jan Krielskool.

3

Koördinering van observasieperiodes in samewerking met die WKOD.

3

Motiverings vir assesserings-akkommodasies vir formele goedkeuring deur die WKOD.