Sielkunde

Jan Krielskool het tans drie sielkundiges wat dienste aan die leerders, personeel en ouers lewer.

Die Inklusiewe Onderwysspan (IO Span)

Die Inklusiewe Onderwysspan van Jan Krielskool bestaan uit ‘n opvoedkundige sielkundige, arbeidsterapeut en leerondersteuningsopvoeder.

  • Die mandaat van die IO Span is om die leerders op die waglys te ondersteun.
  • Die span besoek die leerder se huidige hoofstroomskool, ontmoet die onderwysers, en ouers om te bepaal watter ondersteuning gebied kan word.
  • Die IO Span werk hoofsaaklik by skole in Metropool Oos Onderwysdistrik.
  • Inligting van leerders soos vervat in die verwysings, word aangevul deur assesserings, siftings toetse en inwin van meer onlangse inligting ten opsigte van die leerder se huidige funksionering en struikelblokke.
  • In sommige gevalle gekoördineer die IO Span observasie periodes waartydens die multidissiplinêre span die geleendheid kry om vas te stel of die leerder sal baat by die program wat Jan Krielskool aangebied.
  • Die IO Span verleen hulp en verskaf inligting aan hoofstroomskole ten opsigte van die akkommodering van leerders met spesifieke onderwysbehoeftes, assesserings akkommodasies en tegnologiese hulpmiddels.

Sielkundige dienste binne die skool sluit die volgende in:

3

Die ontvang en verwerking van aansoeke wat deur die verskeie WKOD distrikskantore aan die skool gestuur word ter voorbereiding vir ‘n kwartaallikse plasingsvergadering saam met die WKOD siftingskomitee om besluite te neem rakende die aansoeke.

3

Psigometriese assessering van leerders waar nodig.

3

Hantering van navrae rakende die toelatingskriteria en aansoekprosedure vir plasing van ‘n leerder in ‘n spesiale skool soos Jan Kriel.

3

Netwerk met ander professionele persone buite die skool (bv. psigiaters, pediaters en maatskaplike dienste).

3

Betrokke by die motivering vir en koördinering van vakveranderings.

3

Korttermyn emosionele en psigo-sosiale ondersteuning aan leerders asook ouerleiding aan ouers. Leerders en gesinne word verwys na privaat sielkundiges indien langer termyn terapie benodig word.

3

Bestuur van die databasis van leerders wat kandidate is, maar nie geplaas kan word nie.

3

Koördinering van leerderbesprekings asook besprekings van aansoeke vir die toestaan van assesserings-akkommodasies deur die multidissiplinêre span van Jan Krielskool.

3

Koördinering van observasieperiodes in samewerking met die WKOD.

3

Motiverings vir assesserings-akkommodasies vir formele goedkeuring deur die WKOD.