Hoekom Jan Kriel?

maak ‘n verskil: dag vir dag, stap vir stap

Jan Krielskool bied onderrig aan leerders van Graad R tot en met Graad 12. Die kurrikulum word aangebied volgens die Nasionale Hersiene Kurrikulumverklaring, dieselfde as dié van hoofstroom-skole. Aan die einde van Graad 12 skryf leerders die Nasionale Senior Sertifikaat-Eksamen van die Department van Basiese Onderwys.

Ongeveer twee derdes van die leerderbevolking van
Jan Krielskool is Afrikaanssprekend en ongeveer een derde is Engelssprekend. Ons streef daarna om Engels- en Afrikaanssprekende leerders in ‘n noue gemeenskap te verenig waar die taal en kultuur van beide groepe gerespekteer en bevorder word.

Van Graad 1 tot 9 word leerders gegroepeer volgens hul taalmedium van onderrig. Van Graad 10 tot 12 word Afrikaans- en Engelssprekende leerders grootliks in parallel-medium klas- en vakgroepe onderrig en by hoë uitsondering saam groepeer vir dubbel-medium onderrig in keusevakke.

Wat maak Jan Kriel anders?

1. Klasgroepe is beduidend kleiner as in hoofstroom-onderrig.

2. Onderrigtegnieke word aangepas om die indiwiduele onderwysbehoeftes van leerders aan te spreek.

3. Hier word gepoog om die akademiese ontwikkeling van leerders te bevorder, om hulle selfvertroue te herstel en te bou en om hulle ook met die nodige vaardighede toe te rus sodat hulle weer, indien enigsins moontlik, in hoofstroom-onderrig kan voortgaan.

4. Spanwerk is ‘n belangrike aspek van die dienste wat by die skool gelewer word. Die betrokkenheid van en samewerking tussen opvoeders, ondersteuningspersoneel, ouers en leerders binne die span is essensieël om te verseker elke leerder se leerhindernisse optimaal ondervang en aangespreek word.

5. ‘n Uitgebreide ondersteuningspan is beskikbaar om die fisiese, sosiale, emosionele en akademiese behoeftes en ontwikkeling van leerders te ondersteun en bevorder asook die akkommodasie van leerders binne die skool en die kurrikullum te fasiliteer.

Die ondersteuningspan sluit persone vanuit die volgende professionele groepe in:

  • Opvoedkundige sielkundiges
  • Berader
  • Maatskaplike werker
  • Professionele Verpleegkundiges
  • Arbeidsterapeute
  • Fisioterapeute
  • Spraak- Taal- en Gehoorterapeute
  • Leerondersteuningsopvoeders

6. Die skool beskik oor doelmatig ingerigde leerlabaratoriums in die Laer- en Hoërskool wat fokus op die bestuur en koördinering van leerondersteuning en assesseringsakkommodasies binne die skool.

7. Jan Krielskool is ‘n bronnesentrum waar die personeel hul kennis, vaardighede en ervaring deel met ouers, leerders en opvoeders van ander spesiale skole en hoofstroomskole waar leerders met leerhindernisse geakkommodeer word.

Tipiese profiel van die Jan Kriel-leerder:

Leerders wat die meeste baat vind by onderrig in Jan Krielskool is leerders wie, ten spyte van toereikende kognitiewe potensiaal met betrekking tot begrip, redenering, abstrakte denke, verbale uitdrukking en geheue, steeds leerhindernisse in ontwikkeling en leer ervaar.

Hierdie spesifieke leerhindernisse mag as volg manifesteer/sluit in die volgende beduidende agterstande:

v

taalontwikkeling (begrip en/of verbale uitdrukking, lees, spel en/of geskrewe taal)

syfervaardighede

k

onvermoë om konsentrasie vol te hou en om take te voltooi as gevolg van ‘n kort aandagspan en/of hiperaktiwiteit

Z

spesifieke leerbehoeftes wat nie voldoende in die hoofstroom-onderrig aangespreek kon word nie

sensoriese inperkings (visueel of ouditief) wat deur ‘n korrekte bril of gepaste gehoorversterking/apparaat aangespreek kan word

L

mediese of fisiese toestande wat epilepsie en fisieke gestremdheid insluit

Onderrig:

Onderrig vir Graad R tot 12 leerders by Jan Krielskool vind plaas volgens die Nasionale Kurrikulum. Klein klasgroepe en individuele leerprogramme ondersteun grootliks ons span-benadering en remediërende inslag.