Hoekom Jan Kriel?

2018 slagspreuk:

Kom om te leer, gaan om te dien!

Jan Krielskool bied onderrig aan leerders van Graad R tot en met Graad 12. Die kurrikulum word aangebied volgens die Nasionale Hersiene Kurrikulumverklaring, dieselfde as dié van hoofstroom-skole. Aan die einde van Graad 12 skryf leerders die Eksterne Senior Sertifikaat-Eksamen van die Nasionale Onderwysdepartement.

Ongeveer twee derdes van die leerderbevolking van Jan Krielskool is Afrikaanssprekend, en ongeveer een derde is Engelssprekend. Ons streef daarna om Engels- en Afrikaanssprekende leerders in ‘n noue gemeenskap te verenig waar die taal en kultuur van beide groepe gerespekteer en bevorder word.
Van Graad 1 tot 9 word leerders gegroepeer volgens hul taalmedium van onderrig. Van Graad 10 tot 12 word Afrikaans- en Engelssprekende leerders saam gegroepeer vir hul vakke van keuse.

Wat maak Jan Kriel anders?

1. Klasgroepe is beduidend kleiner as in hoofstroom-onderrig.

2. Onderrigtegnieke word aangepas om die indiwiduele onderwysbehoeftes van leerders aan te spreek.

3. Hier word gepoog om die akademiese ontwikkeling van leerders te bevorder, om hulle selfvertroue te herstel en te bou en om hulle ook met die nodige vaardighede toe te rus sodat hulle weer, indien enigsins moontlik, in hoofstroom-onderrig kan voortgaan.

4. ‘n Arbeids-, spraaktaal- en fisioterapeut spreek onderskeidelik perseptuele-, spraak-, taal- en fisieke agterstande in noue samewerking met die klasopvoeder aan.

5. Leerders met ernstige leeragterstande word ondersteun deurdat leeswerk en leermateriaal op MP3-spelers aangebied word. Toets- en eksamenmateriaal word verbaal of digitaal aangebied aan leerders, selfs gedurende die eksterne Senior Sertifikaat Eksamen in Graad 12.

6. Leerders wat ernstige probleme ondervind om hulle kennis in geskrewe vorm weer te gee, word ondersteun deur amanuensis. Dit is wanneer ‘n opvoeder, opgeleide transkribeerder of terapeut vir leerders die toets- of eksamenopdragte lees en die leerder se respons verbatim neerskryf. Langer tyd word toegelaat vir leerders met stadige skryfspoed of probleme met fisieke skryfvaardighede.

7. Twee verpleegkundiges versorg leerders wat mediese toesig benodig; monitor gereelde gebruik en effektiwiteit van medikasie (bv. vir epilepsie en ADHD) en dien as skakel met opvoeders, mediese personeel en ouers.

8.  Die dienste van ‘n EEG tegnikus is beskikbaar sou EEG ondersoeke, as deel van die program vir effektiewe beheer en stabilisering van toevalle, deur ‘n pediater aangevra kan word.

9. Drie sielkundiges hanteer die toelating en ontslag van leerders. Hulle gee aan leerders berading vir persoonlike en skolastiese probleme, vakkeuses, beroepsmoontlikhede en studiemetodes. Hulle bied ook leiding aan ouers en koördineer die funksionering van die multi-professionele span. Enige leerder wat gereelde en intensiewe terapie benodig, word gewoonlik verwys na ‘n privaatpraktyk-sielkundige of psigiater.

10. ‘n Maatskaplike werker vorm ook deel van die span en gee leiding aan ouers oor aspekte buite skoolverband wat die welstand van leerders mag raak. Sy hanteer ook die aansoeke van subsidies.

11. Die fisio- en arbeidsterapeut bied terapie en werksvoorbereiding vir senior leerders, en gee spesiale aandag aan fisiek-gestremde leerders, insluitend leerders in rolstoele. Hulle is ook betrokke as afrigters en organiseerders van sport vir gestremdes in die skool sowel as op nasionale vlak.

12. Drie gekwalifiseerde oudioloë en twee spraaktaal- en gehoorterapeute sien om na die leerders met gehoorverlies (gehoorapparate sowel as kogleêre inplantings).

13. Berading aan leerders en ouers sluit in die verskaffing van inligting, monitering van gehoorstatus asook middeloorfunksionering.
Diens aan gehoorgestremde leerders sluit terapie oor die algemene versorging van apparate, gepaste verwysings en gehoorrehabilitasie in.

14. Diens aan gehoorgestremde leerders sluit terapie oor die algemene versorging van apparate, gepaste verwysings en gehoorrehabilitasie in.

Tipiese profiel van die Jan Kriel-leerder:

Leerders wat die meeste baatvind by onderrig in Jan Krielskool is leerders wie, ten spyte van toereikende kognitiewe potensiaal met betrekking tot begrip, redenering, abstrakte denke, verbale uitdrukking en geheue, steeds leerhindernisse in ontwikkeling en leer ervaar.

Hierdie spesifieke leerhindernisse mag as volg manifesteer/sluit in die volgende beduidende agterstande:

v

taalontwikkeling (begrip en/of verbale uitdrukking, lees, spel en/of geskrewe taal)

syfervaardighede

k

onvermoë om konsentrasie vol te hou en om take te voltooi as gevolg van ‘n kort aandagspan en/of hiperaktiwiteit

Z

spesifieke leerbehoeftes wat nie voldoende in die hoofstroom-onderrig aangespreek kon word nie

sensoriese inperkings (visueel of ouditief) wat deur ‘n korrekte bril of gepaste gehoorversterking/apparaat aangespreek kan word

L

mediese of fisiese toestande wat epilepsie en fisieke gestremdheid insluit

Onderrig:

Onderrig vir Graad R tot 12 leerders by Jan Krielskool vind plaas volgens die Nasionale Kurrikulum. Klein klasgroepe en individuele leerprogramme ondersteun grootliks ons span-benadering en remediërende inslag.